همت بلند

گلهای راهنمایی جلد اول نکوکاری و آسایش روان
هیچ عملی بالاتر از وحدت افراد بشر در سراسر جهان به وسیله وحدت ادیان نمی‌باشد. در اینجا تمبرهای کشورهای مختلف را در یک صفحه که مظهر اتحاد ملل است می‌بینید.

انسان باید نظر بلند و همت وسیع داشته باشد و سعی ‌کند به امور خطیر معنوی دست یازد، نه اینکه قدرت و همت خویشتن را مصروف امور پست و کوچک‌ کند. یک انسان آدمی‌صفت بایستی در راه خیر جهان اقدام کند. خیر جهان بالاتر از خیر یک فرد یا چند فرد و بالاتر از خیرخواهی نسبت به یک گروه و برتر از خیرخواهی نسبت به یک کشور و حتی یک ‌کره زمین است. مقصود این است‌که نظر و همت خود را آنقدر بالا برد که در راه خیر عالم قیام و اقدام نماید. می‌دانید از چه ‌راهی باید در خیر جهان اقدام ‌کرد و به نتیجه رسید؟ تنها راه آن وحدت و قبول وحدت عالم است. وقتی انسان حقیقت وحدت را به خوبی دریافت و با عقل و دانش و یقین فهمید که خود او جزیی از جهان لایتناهی است و با این جهان ارتباط و اتصال ناگسستنی دارد، پس از آن که دستورات و مقرراتی را که برای انجام وظیفه در این عالم وحدت لازم است آموخت و با فعالیت و کوشش در راه اجرای مقررات دیانت و علم عمل‌ کرد، آن وقت است‌که می‌توان او را یکی از کارگران وکوشندگان در راه خیر جهان دانست. یافتن این راه با تذکر وحدت و راستی و شعور و خرد و عقل و ادارک امکان‌پذیر است.