هدف واحد ادیان

گلهای راهنمایی جلد اول نکوکاری و آسایش روان
همۀ افراد بشر در عالم به یکدیگر متصل و پیوسته‌اند. هرچند که در ظاهر جسم آن ها جدا به نظر می‌رسد. مثل سلول‌های بدن شما است که در عین جدایی پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند.

این نکته بسی روشن است‌که عمل خیر برای هر فرد بشر، بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد و ملیت و موقع و مکان، نیکو و لذت بخش است، زیرا وجدان همه افراد بشر در هر کجا باشند، از آن متلذذ است و خدای واحد و آفریننده کل نیز یکتا است. از این رو است‌ که هدف همه ادیان جهان، انجام عمل ‌خیر است و هر کدام به هر نحوی ‌که ممکن بوده، پیروان خود را به خیر و خوبی و رفتار نیکو تشویق و ترغیب نموده‌اند و در واقع عمل خیر هدف واحد و مشترک ‌کلیه ادیان است.

اینک می‌گویم ‌که حقیقت چنین است، چه عمل خیری بالاتر و بهتر از وحدت خود ادیان ‌که منظور نظر خداوند بی‌همتا است می‌توان یافت و چه نیکویی بالاتر از قبول این حقیقت است‌ که همه‌ ادیان از جانب یزدان آمده و همه یک هدف مشترک دارند و باید همه در راه خداپرستی و خیر با هم همگام باشند. من این عمل خیر را به عالم بشریت پیشنهاد کردم و به گوش جهانیان رسانیدم و این بنای عظیم را بنیان گذاردم. حال بر شما واجب است که در این ‌کار نیکو و خیر نهایت جدیت را مبذول دارید تا شاهد مقصود یعنی یکتاپرستی و ارتباط با خدای خود و یگانگی و صلح و صفا و محبت در بین خواهران و برادران جهان برقرارگردد.