حفظ اسرار مردم

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
مردمانی که غیبت می‌کنند نه تنها در نظر شخص غیبت شده که دیر یا زود موضوع را خواهند شنید پست و بی‌مقدار می‌شوند در نظر شنوندگان فهیم هم کوچک و بی‌ارزش جلوه می‌کنند

علاوه بر این هر فردی موظف است اسرار مردم را بپوشاند. مانند همه کار ملاک آن آزمایش شخصی است. اگر شما سِرّی به دوستی بسپاری و او آن را نقل نماید و شایع سازد، چقدر ناراحت خواهی شد. دیگران نیز همین حال را دارند، بنابراین اگر سری مستقیماً از طرف صاحب سرّ به تو سپرده شد یا اینکه به یک یا دو واسطه به تو رسید تو آن را نگاهدار و جداً از پخش و بازگو کردن به دیگران خودداری کن و اگر چیزی به تو گفتند که حس کردی احتیاج به نگاهداری و محافظت دارد و یا گمان بردی که شخص صاحب سرّ از افشا شدن آن کسل و ناراحت خواهد شد، یا به هر ترتیب لطمه‌ای خواهد دید فوراً این تکلیف وجدانی بر تو بار می‌شود که سرّ را نگاهداری.