پستی غیبت‌کننده

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی

مردمانی که غیبت می‌کنند نه تنها در نظر شخص غیبت شده که دیر یا زود موضوع را خواهند شنید پست و بی‌مقدار می‌شوند، در نظر شنوندگان فهیم هم کوچک و بی‌ارزش جلوه می‌کنند و شخصیت انسانی خود را از دست می‌دهند. برعکس کسی که از غیبت کردن خوداری نماید و جداً از این کار احتراز جوید و معاشرینش او را به این صفت شریف بشناسند، مقامش عزیز و شخصیتش در جامعه ارجمند می‌گردد و همه به او اطمینان پیدا می‌کنند و احترام عمومی خواهد داشت و همه دوستان و حتی دشمنانش مطمئن می‌شوند که از زبان او در غیاب خویش ایمن هستند. چه مصونیّت اخلاقی بهتر و بالاتر از این می‌خواهید؟