یک تذکر لازم

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی

این نکته را نیز باید گفت که یکی از قوانین مترقی اخلاقی جامعه و تشویق مردمان به عمل خیر آن است که اشخاص پرهیزکار و نیکو و باتقوی را باید به جامعه معرفی نمود تا همگان به کارهای خوب شائق شوند. برعکس این مطلب نیز صحیح است یعنی اشخاصی که از لحاظ اعمال زشت و کارهای ناروا وضع آن ها به صورتی در آمده که به حدّ شیاع رسیده و از خلاف‌کاری پروایی ندارند و علناً مرتکب آن می‌شوند مانند: دزدی، قتل، لواط و غیره که تقریباً به صورت حرفه آن ها در می‌آید، لازم است اعمال این قبیل اشخاص را نیز به جامعه معرفی نمود تا هم خودشان ناچار شوند از اعمال زشت بپرهیزند و هم جامعه آگاه باشد که دچار زیان کارهای زشت آن ها نگردد.