تمرین و پرورش هوش

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
بی‌صبری و عصبانیت و خودخواهی منشأ اختلافات و مبارزات پردامنه می‌باشد در حالی که حلم و صبر و گذشت از بسیاری سوانح تلخ جلوگیری می‌نماید.

در موضوع هوش نیز قاعده همان ترتیبی است که در مورد خردمندی گفته شد که شخص بایستی درصدد توسعه هوش به وسیله تمرین و پرورش برآید و این کار هم روش‌هایی دارد، که فعلاً جای بیان تفصیلی آن نیست و آزمایش‌های هوش که امروزه معمول شده، خود نشان دهنده امکان توسعه این استعداد بشری است.