مهمترین مورد صبر

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
صبر در مقابل گرفتاری‌ها و رضا و تسلیم، گذشتن دوران سرنوشت را بر انسان آسان می‌کند. این تصویر زنان زردپوست را نشان می‌دهد که با تمرین روحی توانسته در خود آرامش و سکینۀ درونی ایجاد نماید.

مهمترین موارد صبر، شکیبایی در حین سختی‌ها و گرفتاری‌ها است زیرا برحسب تقدیر و سرنوشت برای هر فردی از افراد انسان خواه ناخواه مشکلات و گرفتاری‌هایی پدید می‌آید. اگر صبر ورزد و شکیبایی نماید، مرحله تقدیر و سختی و گرفتاری خواهد گذشت و دوره راحتی و شیرینی زندگی بدون اینکه بی‌تابی و فشار زیاد و ناراحتی دیده باشد فرا می‌رسد.

اما اگر در اثر ناراحتی بی‌تابی کرد و ناشکیبایی ورزید همان تقدیر خواهد گذشت در حالی که اوقات زندگی او هم به سختی گذشته است. این است فرق اشخاص صبور و ناشکیبا.