قصور از غفلت است

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی

البته این امر برای کسی است که یقین دارد خودش مقصر نیست و متأسّفانه در اکثر مواردی که ما خیال می‌کنیم مورد ستم و تجاوز دیگران قرار گرفته‌ایم، قصور از غفلت است و اگر درست بررسی کنیم قصور را در می‌یابیم. پس نخستین وظیفه ما در چنین مواردی صبر و سنجش و تفکر است که اگر دیدیم، عمل نتیجه غفلتی از جانب ماست به جای اینکه طرف را ملامت کنیم، خود عذر بخواهیم و پوزش بطلبیم و شجاعانه به قصور اعتراف کنیم. در هر حال حلم ورزیدن یکی از بهترین راه‌های موفقیت است و راه آن به طور خلاصه همان است که گفته شد.