نیروی جوانان

گلهای راهنمایی جلد اول صفات آدمیت

به علاوه عده‌ای از آن ها به علت کمبود سواد ویلان و سرگردان و بیکار در جامعه می‌گردند. چرا باید نیروهای فعاله آن ها از بین برود و همچنان به هدر داده شود. چرا جامعه نباید از وجود آن ها درست استفاده کند؟ زنان در کارهایی که با طبیعت آن ها سازگارند از مردان جلوتر و فعالتر و نافذتر هستند متأسّفانه بیکار ماندن عده‌ای از زنان یعنی خواهران عزیز جامعه بشری در سراسر جهان و اتلاف بیهوده نیروی حیاتی آن ها سبب می‌شود که هم جامعه از این نیرو محروم باشد و هم از بیکاری آن ها فساد اخلاقی و غیره تولید گردد.