صفات آدمیت

گلهای راهنمایی جلد اول
آدمی را معرفت باشد نشان یاور درماندگان در این جهان
منجی بیچارگان و آوارگان عامل احسان و لطف رایگان
غمخور مسکین و درویش و فقیر مهربان و باصفا در هر زمان
خوش‌زبان و نیکخو با زیردست رأفت بی‌شائبه اندر نهان
حامی تعلیم اطفال یتیم باشدش چون نور چشم خود گمان
همتی باید بر این بی‌سرپرست تا نگردد خوار و زار اندر فغان
چاره بر زن‌های ولگرد و پریش بی‌پناه و ناتوان و بی‌نشان
دختران فارغ‌التحصیل نیک بی‌شو و بیکار و ویلان در میان
نوجوانان پسر از بهر کار در تکاپو نزد این و آن دوان
فکر کار و زندگی باید کنید بهر این نوباوگان همچو جان
التفات و رحم بر آنان رواست آدمیت را کمک باید بدان
حشمتا پندی که گفتی این چنین خدمت نوع بشر باشد عیان