اثر شتاب در قضاوت

گلهای راهنمایی جلد اول خودداری از غفلت

این مطلب کلی است و اما در موضوع به خصوص مورد نظر نیز صدق می‌کند. کسانی هستند که در امری قضاوت عجولانه کرده و مبنای رفتار خود را بر این قضاوت غلط قرار می‌دهند و به علت همین عدم توجه و صرف نکردن کار و کوشش در تحقیق مطلب، بعداً رشته اعمال و افعالی از آن ها صادر می‌گردد که باعث اتلاف وقت و عقب‌ماندگی خواهد شد. در حالی که در هنگام مواجهه با مشکل و مسئله‌ای که از عهده آن ها ساخته نباشد، اگر تحقیق درست و کار وکوشش و دنبال مشورت رفتن را پیشه گیرند، نتیجه آن به طور صحیح عایدشان خواهدگردید و از اتلاف وقت مصون خواهند ماند.

در هر کاری که انسان پیش می‌گیرد و تصمیم به انجام آن پیدا می‌کند و بدان آغاز می‌نماید، بایستی نهایت مراقبت و دقت و توجه را مبذول نماید تا از سستی و غفلت خود را دور و مصون بدارد.