عجله در قضاوت

گلهای راهنمایی جلد اول خودداری از غفلت

رأی غلط و عجله در قضاوت نتیجه تنبلی است. آن ها که فوراً در کاری تصمیم می‌گیرند و عجولانه نظر می‌دهند محرکشان جز تنبلی چیزی نیست، زیرا تحقیق کردن و بررسی نمودن و دقت و موشکافی و مطالعه مستلزم کار و کوشش و صرف وقت است. ولی قضاوت عجولانه فوری انجام می‌شود و در صورت ظاهر رأی‌دهنده را راحت می‌سازد ولو اینکه بعدها گرفتاری‌های بزرگتر و وسیعتری برای او ایجاد نماید. پس برای قضاوت صحیح و درست و معقول وگرفتن نتیجه واقعی و دادن نظر صائب هر اندازه کوشش کنیم و هر چقدر جدّ و جهد روا داریم وقت خود را تلف نکرده‌ایم زیرا ارزش دارد.

بسیارند کسانی که از تنبلی و به قصد صرفه‌جویی وقت، در کاری عجولانه قضاوت می‌کنند و بعد دچار پشیمانی می‌شوند و مجبورند چندین برابر آن وقتی که به خیال خود صرفه‌جویی کرده‌اند مصروف دارند و لطمه‌های دیگر را نیز بر خود بخرند.