پندار زنده

گلهای راهنمایی جلد اول تنبلی و جدیت در کار

پس ‌ای عزیز، ‌ای کسی که از بیکاری رنج می‌بری و تمام یا قسمتی از عمرت به بیکاری می‌گذرد و ‌ای کسی که در اثر بیکاری وادار به اعمال و افکار نامناسب و اذیت و آزار دیگران می‌شوی و به علت نداشتن کار معین و مثبت فعالیت خود را متوجه کارهای خلاف می‌سازی. از این سخن پند گیر و کار و کسب و شغلی پیشه کن و کوشش را دنبال کن تا به مقدر و سرنوشتی که برایت تعیین شده به طور خوبی و روشنی و تمامیت برسی و کامیاب شوی. (توضیح: البته باید در نظر داشت که افراط در امور هم بد است و باید همیشه روش تعادل را در نظر گرفت.)