خوشبختی در اثر کار

گلهای راهنمایی جلد اول تنبلی و جدیت در کار
کار انسان را چنان مشغول می‌سازد که مجال غصه و افکار تاریک از بین می‌رود. هر فردی اعم از کارگر یک ساختمان یا یک دانشمند مقیم لابراتوار موظف به کار است.

یکی از فواید کار این است که آنچه رفاه و آسایش، وسایل نیکوی زندگی و لوازم خوشبختی به دست بشر می‌رسد در سایه کار و فعالیت اوست. کسی که که دنبال کار می‌رود ولو اینکه در برخی قسمت‌ها که مخالف با سرنوشت و تقدیر اوست شکست بخورد و موفق نشود، بالاخره در آن قسمت‌هایی که موافق با تقدیر وی است توفیق خواهد یافت در حالی که اگر به کلی بیکار بماند، در همه قسمت‌ها محروم خواهد بود. همین موفقیت‌هاست که آسایش و رفاه زندگی را در حدودی که مقدر و سرنوشت شخصی است ایجاد می‌نماید. دنبال نکردن، بیکار ماندن، (هرچند که خود تقدیری است که مجال شرح آن نیست) انسان را از نیل به خواسته و آرزوها محروم می‌سازد.

اشخاصی که زندگی مرفه و سعادتمند دارند، آن هایی که از وسایل آسایش و خوشی و آسودگی برخوردارند، اکثر نزدیک به کل کسانی هستند که در اثر کار و فعالیت این مزایا را به دست آورده‌اند، کاری که توأم و متوارد با سرنوشت آن ها شده است.