رفع اختلافات

گلهای راهنمایی جلد اول جنگ و صلح
قیافه جنگ در هر کجا و به هر ترتیب باشد وحشتناک است. این عکسی است از جنگ ویتنام که در آن چندین تن بی‌گناه غیر نظامی به قتل رسیده اند.

عضی کسان هرگاه در مقابل اختلاف و نارضایتی قرار گیرند، تنها راهی که برای رفع آن تصور می‌کنند جنگ و جدال است. این روش، در کارهای کوچک و بزرگ شعار آن ها قرار می‌گیرد، مثلاً وقتی سخن نامطلوب یا انتقاد و یا اعتراض از شخصی بر آن ها گران است، فوری رگ‌های گردنشان برجسته شده مثل خروس جنگی خود را آماده مبارزه می‌نمایند، به طرف می‌پرند، اول با سخنان درشت آغاز می‌نمایند، بعد آن را مبدّل به فحش و ناسزا و کلمات توهین‌آمیز می‌کنند، صدای خود را بلند می‌کنند، نعره می‌زنند، فریادها بر می‌آورند، رنگشان سرخ می‌شود و چون از حد معینی گذشت به عمل می‌پردازند و مانند دو گاو وحشی به شاخ زدن به هم مشغول می‌شوند. مشت و لگد به کار می‌برند و تا حد مرگ یکدیگر را می‌آزارند.

این مطلب را کمی بزرگ کنید: گروهی را می‌بینید که خود را مجهز به مبارزه و جدال با کسی و یا گروه دیگر کرده و می‌خواهند از این راه نظر خود را خواه صحیح و خواه غلط پیش ببرند.