جلوه روح

گلهای راهنمایی جلد اول توازن قوا و شکفتگی روح
به علت وجود وحدت، همه چیز در دنیا می‌تواند با یکدیگر هماهنگ شود. آیا محبت و دوستی بین این انسان و این یوزپلنگ جز آن است که نشانه وجود اصل محبت در عالم است؟

راستی فکرکنید همان طورکه در یک بدن وقتی عناصر با هم تناسب و هماهنگی داشت، روح بهترین و پاکیزه‌ترین جلوه‌ها را پیدا خواهد کرد، وقتی در دنیا همه عوامل و عناصر موجودات با یکدیگر هماهنگی داشته باشند، محیط سعادت درخشنده‌ای در عالم پدید می‌آید. این است وحدت جهانی، این است وحدت نوین جهانی که با کوشش بشر در راه هماهنگی جهانی اجرا خواهد گردید.

این همان وحدتی است که از کوچکتر از فرد یعنی اجزاء بدن شما شروع و به علت هماهنگی و وحدت، سلامت و استقامت بدن شما را تأمین می‌کند و همین طور پله‌پله به خانواده و از خانواده به جامعه و از جامعه به کشور و از همان جا به دنیا خواهد رسید و بعد مربوط و متصل به کل عالم خواهد شد. بایستی در اینجا این نکته را تذکر دهم که وحدت ادیان برای عالم بشریت بسیار لازم است، زیرا قادر است تعادل صلح جهان را برقرار کند. اجرای قانون وحدت عالم توسط بشر که فردی از عالم است باعث سعادت و عظمت و بزرگی و جلال و شرافت او خواهد شد، زیرا موجب می‌گردد که با نغمه کل عالم موزون و هماهنگ گردد. تو ای برادر به وحدت نزدیک شو تا کامروا شوی.