پرورش و توجه

گلهای راهنمایی جلد اول توازن قوا و شکفتگی روح
هنگامی که گیاهی را خوب آب دادند به قدر کافی کود به آن رساندند و توجه کردند رشد می‌کند (در اینجا میوه درخت قهوه را ملاحظه می‌کنید که در اثر توجه به خوبی بارور شده است).

هنگامی که یک گیاه یا بوته گلی را در زمین مناسب بکارند و به قدر کافی کود داده و مرتباً آن را آب بدهند و توجه کنند، گیاه با تعادل کافی بزرگ می‌شود و به موقع غنچه می‌دهد و غنچه‌های آن شکفته می‌گردد؛ اما اگر کود کافی ندهند یا آب به موقع به آن نرسانند و توجه نکنند غنچه به موقع باز نخواهد شد و خموده و پلاسیده می‌شود و از این گیاه استفاده لازم نخواهد رسید.