پله‌های ترقی و آسایش روح

گلهای راهنمایی جلد اول آسایش روح و سربلندی

پس از آن که این صفات در انسان به وجود آمد مانند پله‌هایی که انسان را به بلندی می‌رساند آدمی را به هدف خواهد رساند. همان طورکه تمرین و کوشش و استقامت، یک ورزشکار را به اوج ترقی می‌رساند، تمرینات صبر و استقامت نیز انسان را در مسیر خود که همان سرشت و سرنوشت است به اوج تعالی خواهد رساند.

همین صفات موجب ایجاد آسایش روحی در انسان است. در شرح رباعی قبل گفته شد که وقتی بدن سالم نبوده و گرفتار نواقص و عیوبی باشد، روح نمی‌تواند آسایش و امنیّت و حوصله کامل را برای انجام وظیفه به خرج دهد؛ اما اگر انسان آراسته به صفاتی که نام بردیم گردید و بدینوسیله در زندگانی پیشرفت کرد اوّلین نتیجه‌ای که حاصل می‌نماید آسایش روحی اوست که زیباترین و شیرین‌ترین آثار زندگانی می‌باشد. پاداش دیگری که حاصل می‌گردد رسیدن به سیادت می‌باشد. ملاک برتری اشخاص و آقایی در جامعه همین صفات است. کسانی که صاحب این مزایا شوند در جامعه برتری و اولویت خواهند یافت زیرا ملاک بزرگی دنیا بر روی علم و دانش و اخلاق نیکو و صفات پسندیده است و آن ها که صاحب چنین نیکویی‌ها هستند بر آن ها که فاقد آنند مزیت خواهند داشت. این بود یک شاخه از پلکان ترقی برای رسیدن به معبود لایزال.