اهمیت شکیبایی

گلهای راهنمایی جلد اول آسایش روح و سربلندی

بعد از شوق صفت دیگری برای پیشرفت لازم است چنان که در داستان آن روستایی اشاره شد و آن  زیرا فعالیت ، شکیبایی است. برخی اشخاص تصور می کنند که صبر یک عامل منفی است و جنبه مثبت ندارد حساب نمی شود بلکه فعالیت را کنترل و تعدیل می نماید. این فکر اشتباه بزرگی است و همان طورکه همه چیز در عالم صاحب نیرو است صبر هم نیرویی است و دارای قدرت است و اگر قدرت نداشته باشد کاری از پیش نمی برد. باید دانست که صبر و شکیبایی که از صفات انسانی است نقشه و محلی خاص و منظم برای انجام آن در مغز و کالبد موجود است و هرگاه انسان در اثر تمرین و مداومت به طرز درست نقشۀ صبر را دنبال کند به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید و برعکس اگر آن را بدون استفاده گذارد موفقیت او در کارها کمتر است. نیروی صبر کم نیست و می توان گفت از نیروهای دیگر هم بیشتر است زیرا تا این نیرو قوی نباشد نمی تواند جلو شتاب و تعجیل را که در حکم فعالیت تب آلود و شدید است بگیرد. بایستی از آن قویتر باشد تا جلو آن را سد کند. استقامت در امور هم شاخه ای از فروع صبر است. یک اتومبیل متین و درست و منظم احتیاج به ترمز صحیح دارد و این ترمز در حقیقت به مثابه همان نیروی شکیبایی است که در موقع لزوم جلو آن را بگیرد و هر کجا لازم است درنگ کند و هر کجا مناسب است پیش برود.

ترمز اتومبیل و پای راننده که به آن فشار می‌آورد قدرتشان قویتر از قدرت اتومبیل است که آن را متوقف می‌سازد. قدرت صبر هم قویتر از عمل است.