شوق و علاقه

گلهای راهنمایی جلد اول آسایش روح و سربلندی

صفت دیگر شوق است که شخص باید در هدفی که در نظر می‌گیرد علاقه و عشق داشته باشد و با اشتیاق به دنبال آن رود. اگر با فشار و ناراحتی و اجبار آن را انجام دهد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

شوق و علاقه معجون عجیبی است که قوت و نیروی لازم را برای پیروی از یک طریق خواهد داد. اشتیاق چون بنزین یا روغن پاک و شایسته‌ای است که اتومبیل را به سرعت پیش می‌برد.