ماشین منظم بدن

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

هرچه ماشین و وسیله بدن که در اختیار روح است منظم‌تر و بهتر کار کند روح شادمان‌تر است. به علاوه پس از کشف عیوب و پاک کردن تن از معایب و کسب اخلاق چون ترقیات روزافزون در مقامات معنوی و وحدت برای انسان پدید خواهد آمد و ارتقاء معنوی و تعالی اخلاقی و روحانی حاصل خواهد نمود روز به روز بر میزان شادمانیش افزوده خواهد شد.

این است مقدمات قدم گذاردن در راه حقیقت و رسیدن به تعالی معنوی.