رفع کاسته‌ها

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش
وقتی جسم سالم نباشد روح شکفتگی ندارد و انسان نمی‌تواند درست به انجام وظایف خود بپردازد و عمل او تجلی لازم را ندارد.

چون از نواقص آگاهی حاصل کردی اقدام به رفع کاسته‌ها خواهی ساخت و تا آنجا که ممکن است جبران مافات خواهی نمود. تنها به این ترتیب است که می‌توان به اخذ نتیجه و پیشرفت در زندگی اطمینان یافت زیرا با کشف و بررسی دقیق نواقص، انسان می‌تواند به معالجه قسمت‌های مادی و جسمانی بپردازد و وقتی خود را از زیر بار گرفتاری‌ها و فشارهایی که از آن نواقص به وجود می‌آید آسوده سازد، وقتی کالبد انسان سالم و راحت باشد، روح قادر است با چنین بدنی وظایف خود را در چنین حالتی به خوبی انجام دهد و در اثر این امر شادمان خواهد شد و نشاط و فرح به خصوصی سراسر وجود آدمی را فرا خواهد گرفت و غرق در لذت می‌شود.