در راه علاج

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

آن گاه که شخص آگاه شده، عیوب را یافت بایستی با نظم و دقت درصدد علاج و جبران مافات برآید. درست است که به علت وجود همین عیوب بس سودها از او فوت شده اما در مثل می‌گویند ضرر را از هرکجا بگیرند منفعت است. پس در اصلاح و رفع آن یک دقیقه درنگ و تأخیر روا نیست زیرا همان یک دقیقه به ضرر انسان تمام می‌شود.