راه واقعی ترقی

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

تنها کسانی در راه معنویت و دانش و حقیقت ترقی می‌کنند که دست از تکبر و خودبینی و لجاجت و تعصّب شسته، افکاری را که بر آن ها عرضه می‌شود با بی‌طرفی به کمک عقل سلیم و دانش و میزان روشن خرد بررسی می‌کنند و آن ها را که قابل قبول است می‌پذیرند و بر ذخیره معلومات خود می‌افزایند و در زندگی مورد استفاده قرارمی‌دهند. این است راه صحیح کسب دانش و آن است عیوب اخلاقی که مانع از پذیرش آن ها می‌گردد.