فایده رفع عیوب

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

در حقیقت این عیوب بدنی باعث ناراحتی تن می‌شود و جلو افکار و اعمال انسان را می‌گیرد و موجب عقب‌ماندگی می‌شود. وقتی کسی این عیوب را از خود براند جلو او باز و راهش گشوده می‌شود و برای رفتن به کار آماده می‌گردد و از این راه شادمان خواهد بود.