زیان عیوب جسمانی

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

جزیی عیبی که در بدن انسان به وجود آید مانع از انجام وظیفه روحی است، زیرا روح را به خود مشغول و نگران می‌دارد و از آسودگی برای پرداختن به وظایف مقرّره مانع می‌گردد همان طور که راننده وقتی در قسمت‌هایی از اتومبیلش نواقصی باشد خیالش راحت نیست و دائماً فکرش نگران و مشغول آن نواقص است.