بازرسی نفس

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

چون گماردن بازرس خارجی بر نفس میسر و مؤثر نیست باید برای اصلاح نفس هرکس خود بازرس خویشتن شود و این کار به پنهانی صورت می‌گیرد و بوق و کرنا لازم ندارد و شخص خود به تنهایی چنین کاری می‌کند و اطلاع دیگران از آن لازم نیست.