حدود عمل مربی

گلهای راهنمایی جلد اول بازرسی نفس خویش

آیا مربیان و معلمین اخلاق که وظیفه‌ای جز نشان دادن راه و تذکر و آگاه ساختن ندارند، می‌توانند در نفس دیگران فرو روند و نواقص آن ها را بفهمند، همان طور که یک مکانیسین نواقص یک اتومبیل را می‌فهمد ؟

اگر علم روانکاوی که در قرن اخیر نسج یافته قادر است تا حدودی به عیوب روانی شخص اطلاع یابد آنهم در اثر همکاری و اطلاعاتی است که خود شخص به روانکاو می‌دهد و الّا هیچ دکتر بصیر روانشناس قادر به کشف معایب اخلاقی و جسمی دیگری بدون همکاری خود او نیست مگرکسانی که در اثر تمرینهای مناسب روحی تا حدّی راه به حقیقت باز کرده‌اند.