پیوستن به حقیقت

گلهای راهنمایی جلد اول ترقی در راه حقیقت

هنگامی که خود در اثر فهم و غور، توجه و بررسی و سپس عمل و مداومت و تمرین در این حقایق وارد شده در واقع راز جهان را دانستی و حجاب اسرار را برداشته و حقیقت را واقف شدی و از اسرار نهان و پوشیده عالم آگاه گردیدی خود از مبلّغین این نیکویی‌ها و تراوشات و جلوه‌ها خواهی شد و زبان و قلم به نصیحت دیگران آغاز خواهی نمود.