پاره شدن پرده‌ها

گلهای راهنمایی جلد اول ترقی در راه حقیقت

آن وقت است که حجاب از فکر تو باز می‌گردد و متوجه خواهی شد که در اثر تمرین و پیگیری و عمل، به چه نتایج درخشان عالی می‌توان رسید. البته این کار فرع شوق و تمایل و طالب بودن است و بدون طلب به هیچ کاری نتوان رسید.