سود واقعی این است

گلهای راهنمایی جلد اول نتایج آسودگی وجدان
وقتی وجدان آسوده باشد روح انسان آرام است و این آرامش از چهرۀ او نمایان می‌باشد و قیافه او حاکی از سکون و تعادل درونی است.

بنابراین سود آدمی وقتی مادّاً و معناً تأمین خواهد شد و هنگامی خواهد توانست به دیگران سود برساند که وجدانش پاک و آسوده باشد. نتیجه این عمل چیست ؟ بیایید از لحاظ روانشناسی یک تحلیل دقیق و منظم به عمل آوریم: وقتی وجدان آسوده باشد روح انسان آرام است و امکان هرگونه کمک به دیگران برای او فراهم می‌باشد و سودهای زیاد به او می‌رسد، بدنش سالم است، اتفاقات و ناراحتی‌هایی که برای او پیش می‌آید با این آرامش دوا می‌شود و رفع می‌گردد. همین آرامش انواع سودها را برای او فراهم می‌کند و یک زندگی منظم در راه او قرار می‌دهد زیرا زندگی عبارتست از روابط با مردمان دیگر و این گونه روابط وقتی خوب و مرتب خواهد شد که انسان دارای حسن خلق، آرامش، پاکی و صداقت در رفتار، بی‌نظری و درستکاری باشد و نه تنها در این رابطه زیان دیگران را طالب نشود بلکه قدمی فراتر گذارده نفع دیگران را بخواهد و به آن ها کمک کند. این کمک و خلق خوش و قیافه باز و عمل روشن و امن بودن دیگران از مکر و زیان احتمالی از ناحیه او سبب خواهد شد که یک زندگی کاملاًً پاکیزه برای او فراهم شود؛ روابطش گسترده، و معاشرتش وسیع و درست، معاملاتش روشن و پرسود و اتصالش با همه مردم بر پایه‌های محکمتر خواهد گردید. در نتیجه این اعمال سود عاید او می‌شود.