3. ایمان

گلهای راهنمایی جلد اول قضاوت در کردار خویش صفات انسانیت

کسی که خود را بشناسد و از خدا بترسد و متوجه مسئولیت بندگی خود باشد و همه مخلوقات را اجزاء این دستگاه و ماشین خانه بزرگی که عالم نام دارد بداند مسلماً ایمان او ایجاب می‌کند که قبل از دیگران درباره وضع خود بررسی کند و نواقص و عیوب خویش را بیابد و درصدد چاره و اصلاح و تمرین برای تبدیل آن ها برآید.