صفات انسانیت

گلهای راهنمایی جلد اول قضاوت در کردار خویش

شخص درست نیز نسبت به خود وظیفه یک قاضی را عملی می‌سازد و با بررسی و کنجکاوی در سوابق خویشتن نواقص و عیوب خود را می‌یابد و درصدد رفع آن بر می‌آید و خود را اصلاح و تصحیح می‌کند. برای نیل به چنین سعادتی صفات زیر لازم است: