صبر چه اثری دارد

گلهای راهنمایی جلد اول در راه حق شجاعت لازم است
شجاعت مانند یک اتومبیل تندرو است که بایستی ترمز قوی هم داشته باشد.
 

صبر نیز در هنگام لزوم ترمز شجاعت است و جلو آن را متوقف می‌کند. پس با شجاعت و صبر و امیدواری و خوشبینی انسان به ساحل مراد خواهد رسید.

صبر خود نیرو دارد چنان که در جای دیگر خواهم گفت و یک امر منفی نیست بلکه نیرویی است که قدرتش از قدرت حرکت هم بیشتر است زیرا حرکت را متوقف می‌کند. تا قدرت بیشتر نداشته باشد قادر به جلوگیری از حرکت نیست، کما اینکه اگر ترمز قدرت نداشته باشد چرخ‌های سریع‌السیر را نگاه نمی‌دارد. پس روشن شد که ترمز هم جزء مقدر است که بایستی بشر آگاه باشد و در موقع لزوم آن را به کار برد. خوشبینی و امید برای سیر در راه لازم است زیرا مشی طریق با نومیدی‌ها و تلقین‌های مخالف و مخالفت کسانی که سلیقه‌های دیگر دارند و حقیقت راه را بررسی نکرده‌اند همراه است و اگر شخص، خوشبین و در عقیده استوار نباشد ممکن است دچار تشتت و تردید شود ولی داروی معطّر و جانبخش خوشبینی مانند معجون حیات‌بخش رونده را تقویت خواهد نمود.