رفع تردید و تشتت

گلهای راهنمایی جلد اول در راه حق شجاعت لازم است

پس از این که راه حقیقت را یافتی و تسلیم آن شدی در رفتن به این راه تشتت را از خود دور کن و شجاعت کامل را شعار خویش قرار ده. هرگاه که حقیقت را یافتی و بر تو مسلم گردید که راه درست است از توجه به این سوی و آن سوی بپرهیز و هرگاه در سر راهت شمع‌های فریبنده قرار داشت بدان که در مقابل نور درخشنده و فروزان هدایت که به سوی آن روانی، شعله‌های لرزان ضعیف ارزش ندارد. پس شجاع باش و جز به آنچه حقیقت یافته‌ای توجه مکن. با دلیری پیش رو و نومیدی به خود راه مده زیرا زندگی با ترس انسان را به جایی نمی‌رساند و نتیجه‌ای نخواهد داشت.