امید و ترس

گلهای راهنمایی جلد اول آیین شرافتمندی

چنین افراد نیکوکار هر قدمی که برمی‌دارند جز در راه خیر و سعادت دیگران نیست و هیچ آزاری از آن ها به ظهور نخواهد رسید زیرا هم متدین هستند و هم به میل و رضایت خود در راه خیر و اخلاق نیکو خدمت می‌کنند نه اینکه فقط در اثر تزریق و تلقین و ترس از عذاب جهنم یا مجازات‌های دیگر به این اعمال مبادرت ورزند. در وجود آن ها یک معجون قوی از تمایل و اراده و میل به نیکوکاری با حس دینی عاقلانه و علمی تشکیل می‌گردد که همواره آن ها را به سوی خیر و نیکویی سوق خواهد داد. در راه خیر قدم می‌زنند و به نفع جامعه و عالم بشریت گام برمی‌دارند و هرکار انجام دهند خیر همنوعان خویش را در نظر می‌گیرند.