بررسی راه

گلهای راهنمایی جلد اول تعیین مقصد

چون خود را در حالی دیدی که مشتاق یافتن راه صحیح شدی باید به بررسی پردازی و هنگامی که صحّت راهی را که اختیار می‌کنی پس از بررسی و دقت و تفکر و موشکافی دریافتی و درستی آن بر تو ثابت گردید، عزم جزم کن که آن را برگزینی و از تشتت و پراکندگی فکر بپرهیز و مشی در راه صحیح را تمکین نمای و مصمّم بر رفتن در آن راه باش تا نتیجه برگیری. «قل الله ثم ذرّهم فی حوضهم یلعبون» (الانعام، 91) بگو خدا و بگذار آن ها در گمراهی خویش مشغول بازی و وقت‌گذرانی باشند.