نظر وحدت و صلح

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است محفل وحدت

کسی که به فکر وحدت وارد شود دست از جدال و نزاع هفتاد و دو ملت خواهد کشید زیرا حقیقت را نصب‌العین قرار می‌دهد. او به تمام ادیان آسمانی احترام خواهد گذارد و پیروان آن ها را خواهران و برادران خود خواهد دانست و برای آن ها احترام قائل خواهد شد و به این ترتیب یک شبکه محبت و برادری در دنیا گسترده خواهد شد.