وحدت و دانش

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است محفل وحدت

هرگاه از اوامر الهی اطاعت کنی و فرمان وحدت را بپذیری چون امری استوار و محکم و رزین است مسلماً نتیجه خواهی گرفت و حال و روزت بهبودی بسیار خواهد یافت و این خود بزرگترین لطفی است که باید قدر آن را دانست.