لزوم گشاده‌رویی

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است محفل وحدت

در محفل وحدت همه گشاده‌رو هستند و چین بر جبین و اخم در ابرو ندارند. همه بشّاش و خوشحالند از این که لطف وحدت در سراسر عالم برقرار است و مسرورند از آنکه حقایقی از عالم وحدت لایتناهی دانسته و به اسرار معرفت دست یافته و بدینوسیله واقعاً دانشمند شده‌اند. گویی حجاب جهل را از چهره زدوده و همگی درحال اهتزاز به سر می‌برند. آن ها عقیده دارند که:

ابراز خشم نزد خردمند ز ابلهی است روی عبوس حاجب انوار وحدت است
 

به راستی روی عبوس مانع از جریان اتصال و پیوند طبیعی و فطری بین افراد بشر و موجودات می‌گردد. برعکس روی گشاده و تبسم و مهربانی وسیله‌ایست که اتصال و پیوند را یاری می‌دهد.