پیشرفت زمان

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است
طفال امروز باهوش‌ترند. هرگاه دقت و توجه کنیم مظاهر هوش و ذکاوت و زیرکی را در اطفال امروز بسیار می‌بینیم. بچه‌های امروز بیشتر دقت می‌کنند و بهتر می‌فهمند و در تمام مظاهر و شئون علمی جلوتر و آماده‌ترند.

در قرنی که بشر به وسیله موشک به کرات آسمانی می‌رود مجالی برای افکار چندین هزار سال قبل و عادات و اعمال کهنه آن زمان که روزی درصدد جلوگیری از آن برمی‌آمدند باقی نخواهد ماند. با هیچ قدرتی نمی‌توان جلو پیشرفت و تحوّلات روزگار را گرفت.

امروز روزی است که باید فکرها را شکافت و جلو برد و اطفال را با وظایف روز آشنا نمود.