وضع امروز

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است

اما امروز دیگر مجال آن نیست که بگوییم می‌توان جلو ترقیات فکر را گرفت. دیگر جایی برای سد اندیشه باقی نیست و دنیا اجازه نمیدهد که فکرها خموده باشد و زمان همچنان جلو خواهد رفت. دیگر نمی‌توان مطابق سی قرن قبل صحبت کرد.

امروز باید فکرها را شکافت و قدرت داد و افکار مردمان را جلو برد. این کار خود به خود انجام خواهد شد و زمان مسلماً جلو خواهد رفت و مجالی برای عقب‌ماندگی باقی نمی‌ماند.