عهد علم و هنر

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است
عهد ما دوران درخشندۀ علمی است و مظاهر ترقیات برق‌آسا و شگفت‌انگیز علم روز به روز ظاهر می‌شود و با قدم‌های تند پیش می‌رود. فضاپیمای چلنجر در حال ارسال به فضا در نخستین ماموریت خود یعنی اس تی اس - 6

باید گفت که دوران امروزی بشریت را بایستی عهد علم و هنر خواند و عالیترین معجزه بشر در این دوران دانش است و به خاطر همین عهد درخشنده علمی است که باید گفت وطن زمینی ما و کره زمین سخت شادمان و مسرور است، زیرا این نکته بسی روشن است که در عالم چیزی بالاتر از علم نتوان یافت و علم به قدری صاحب شرافت و شکوه است که دینامسیم و قوّه محرکه نسبی عالم را می‌توان علم دانست.