پیشرفت علم

گلهای راهنمایی جلد اول امروز دوران دانش است
کشف آتش یکی از مراحل مهم زندگی بشر بوده است. به وسیلۀ مالیدن دو چوب بر هم یا مالیدن چوب بر سنگ آتش تهیه می‌کرده است

سیر تدریجی علم همیشه بوده و هرگز در عالم تعطیل نگردیده و هرگاه به تاریخ بشریت بنگریم همان زمان که انسان در غارها می‌زیسته با سیر علم هم‌آغوش بوده و به تناسب وضع خویش از آن برخوردار بوده است چنان که کشف آتش و گرم کردن شب‌های سرد و استفاده از نباتات و حیوانات و دوخت لباس و پختن غذا و ساختن و تهیه آلات و ابزار زندگی و اسلحه برای دفاع و سایر اموری که در تمدن دخالت داشته همگی جزء پیشرفت علم بوده وهیچ روزی از تاریخ زندگی بشر نبوده است مگر اینکه علم در آن پیش رفته است.