امروز دوران دانش است

گلهای راهنمایی جلد اول
موقع علم و هنر است این زمان گشته وطن تازه فزون شادمان
دانش و فهم و خرد و حسن خلق کرده تجلّی همه اندر جهان
محفل وحدت همه بگشاده رو با ادب و نیک سخن در بیان
جمله برادر همه یکتاپرست عاشق و معشوق در آن آستان
زنده شده دین چو در این انجمن پاکی اخلاق و فضیلت زبان
رحمت حق شامل بر مرد و زن پیر و جوان رسته‌کشان1 جاودان
هست دراین جبهه نشان خدا نیست جدایی و عداوت در آن
درگذر از ظلمت و جهل و نفاق صلح و صفا پیشه کن و در امان
غصه مخور علم و هنر پیش تست وحدت دانش به کف عاشقان
گر تو کنی طاعت امر رزین2 نیک شود حالت و لطفش بدان
در صف مردان خدا دان شوی معنی واحد تو بدان بی‌گمان
طاعت وحدت تو کنی آشکار روشن و فرزانه شوی راه دان
رتبه وحدت ابدیت قرین حشمت و وحدت چوقرین در قَران

پانویس ها

  1. صف‌کشیده
  2. استوار و محکم