مقدر راه

گلهای راهنمایی جلد اول مغز انسان شریف است

اینک‌ ای کسی که مقدر تو است که بر راه راست و حقیقت آمده و سخنان حق بر گوش دلت نشسته و در آن جای گرفته و این کلمات دلنشین در خانه قلبت خوش نشسته و طعم حقیقت را چشیده و قدر آن را دانسته‌ای و برایت لذت‌بخش است، می‌توانی با عقل و هوش خداداده و فکر روشن و میزان درست عقلانی، قوی را از ضعیف و برتر را از پست‌تر تمیز دهی و با قلب مطهّر و نیّت پاک به در خانه یزدان مقتدر دانا رفته از آن نتیجه مطلوب حاصل کنی.