به طریق اولی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 8. تجلی دانش و دین

این وضع کسانی است که در یک گوشه از علم و خدمت مثل ادبیات، اخلاق، علم طب و سایر علوم قدم‌هایی در راه سعادت بشر برداشته‌اند و با این کار زندگی خود را جاوید ساخته‌اند. به طریق اولی آن علمایی که از راه حکمت دین و توأم ساختن علم و دین به بشریت خدمت می‌کنند زندگان جاویدند که از نعمت‌های الهی ارتزاق می‌کنند و آثار وجودی خود را به صورت خدمت و وظیفه ادامه می‌دهند