مگر زندگی چیست

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 8. تجلی دانش و دین

هر بار که در آزمایشگاه یا بیمارستانی از نتایج زحمات و کارهای جنر کاشف میکرب آبله استفاده نمایند، مثل این است که او زنده است و روحش همین خدمت را انجام می‌دهد. آخر مگر زندگی کردن چیست؟ زندگی یک مشت اثر وجودی و انجام وظیفه در دنیا است. زندگی منحصر به خوردن و خوابیدن و به سر بردن در منزل و این قبیل کارها نیست. اینها راه و وسیله زندگی کردن است و محصول واقعی زندگی انجام وظیفه و خدمت می‌باشد.

این بزرگان و رادمردان بدون اینکه از وسایل و لوازمی که برای انجام خدمت و زندگی لازم است استفاده نمایند محصول خود را که خدمت و انجام وظیفه است مرتباً بیرون می‌دهند و خدمت آن ها بدون انقطاع و به طور مداوم در جریان است. اگر این زندگی واقعی نیست پس نام آن چیست؟