عکس‌العمل مهرورزی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی

عکس‌العمل مهرورزی آن است که همان طور که ما مخلوقات را دوست می‌داریم آن ها ما را دوست خواهند داشت زیرا دوستی متقابل است و شما نسبت به هر کس مهر بورزید و مهربانی کنید، همین احساس در او هم به وجود می‌آید، او هم شما را دوست خواهد داشت. هرگاه به سگی لقمه‌ای نان دهید برای همیشه به شما قدردان است و تا عمر دارد هر وقت شما را ببیند دم تکان می‌دهد و اظهار امتنان می‌کند. سایر حیوانات نیز چنین هستند و البته بشر که خود را اشرف مخلوقات می‌داند این حقیقت را باید به اعلی‌درجه دارا باشد. این است تجلّی محبت. پس ببینید چه محیط سعادتی به وجود می‌آید که یک فرد بشر همه را دوست بدارد و دوستی همه کس به یکدیگر پیوند و وصل گردد. از این شیرین‌تر، لذت بخش‌تر و زیباتر و عالی‌تر می‌توان تصور کرد؟