خوشا به حال اعتمادکننده

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 7. نشاط و مهرورزی

خوشا به حال مردمان پاک بی‌آلایش خوش‌بینی که نسبت به همه اعتماد و حسن ظن دارند و همه را خوب می‌دانند و همه را پاک می‌شمارند و در عین رعایت احتیاط و حفظ جوانب امر نسبت به هیچ کس نظر بد و سوء ظن ندارند.

اینها کسانی هستند که به وسیله کوشش و سپس تلقین به خود در درجه اول نشاط و مسرّت و سلامت خود را تأ‌مین می‌کنند و این مسرّت را به دیگران نیز سرایت می‌دهند. اینها بندگان پاک خدا و مظاهر بندگی و پاکیزگی به شمار می‌روند.